Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Charming Secret Nails & More en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Charming Secret Nails & More
Charming Secret Nails & More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Charming Secret Nails & More zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Charming Secret Nails & More melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Charming Secret Nails & More 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Charming Secret Nails & More de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Charming Secret Nails & More moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Charming Secret Nails & More.

4. Betaling
Charming Secret Nails & More vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon, de gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Charming Secret Nails & More vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Charming Secret Nails & More voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Charming Secret Nails & More aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Charming Secret Nails & More neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Charming Secret Nails & More behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding
Charming Secret Nails & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Charming Secret Nails & More verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

7. Aansprakelijkheid
Charming Secret Nails & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Charming Secret Nails & More is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Charming Secret Nails & More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Charming Secret Nails & More geeft geen garantie op de behandelingen. Het gebruikt van (kunst)nagels hoort tot eigen verantwoordelijkheid van klanten. Nazorg en zorgvuldig omgaan met (kunst)nagels is het belangrijkste voor lang genieten van behandelingen. Volg de instructie op deze pagina: https://www.charmingsecret.nl/voor-en-na-zelfzorg/


9. Beschadiging en Diefstal
Charming Secret Nails & More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Charming Secret Nails & More meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Charming Secret Nails & More.

Charming Secret Nails & More moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal Charming Secret Nails & More de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Charming Secret Nails & More en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

11. Nail Art
Indien Charming Secret Nails & More een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Charming Secret Nails & More. Charming Secret Nails & More mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Charming Secret Nails & More het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Roken
In de salon wordt niet gerookt.

14.Recht
Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Charming Secret Nails & More en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

15. Leeftijd
Charming Secret Nails & More hanteert geen minimum leeftijd voor het zetten van kunstnagels of gellak. Echte is het aan te raden voor leeftijd onder 14 jaar om toestemming van een ouder te krijgen. Voor overige behandelingen onder 14 jaar graag even contact opnemen met Charming Secret Nails & More.

Nagelstudio CS Nails & more in Meppel
Translate »